Niekorzystne zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o zozach

Sejmowa Komisja Zdrowia skierowała do podkomisji rządowy projekt nowelizacji ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej, który zawiera istotne, niekorzystne zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich zmiany.


Według projektu cesja wierzytelności publicznego zakładu opieki zdrowotnej będzie możliwa tylko za zgodą organu założycielskiego. Zapis ten ma na celu ograniczenie handlu wierzytelnościami oraz zapobiec możliwości przejęcia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez firmę trzecią bez zgody organu, który go utworzył. Konfederacja Pracodawców Polskich stanowczo sprzeciwia się tej formie kontroli nad długami szpitali będących w gestii samorządów.


Zapis ten wprowadza nierównowagę między podmiotami publicznymi i niepublicznymi, tym bardziej że zarówno publiczne jak i niepubliczne ZOZ-y wykonują świadczenia na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, oba mają takie same zobowiązania i pełnią taką samą misję społeczną w systemie – podkreśla ekspert Konfederacji, Grzegorz Byszewski.


Zdaniem KPP zapis ten dyskryminuje zakłady opieki zdrowotnej w zależności od posiadanej formy prawnej. Konfederacja uważa, że zarówno w publicznych jak i niepublicznych podmiotach dyrektor winien być odpowiedzialny za sytuację finansową szpitala, a rolą organu założycielskiego jest kontrolowanie gospodarki finansowej i sposobu zarządzania samodzielnymi publicznymi ZOZ-ami. KPP uważa, że niezasadne jest ograniczenie możliwości zmiany wierzyciela zobowiązań tylko w przypadku zakładów publicznych. Niepubliczny podmiot znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej powinien mieć takie same prawa jak publiczny i powinien móc tak samo decydować o cesji wierzytelności. – Warto podkreślić, że nowelizacja ta nie będzie miała zastosowania w przypadku szpitali przekształconych w ramach rządowego programu „Ratujmy polskie szpitale” i działających na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych – mówi Byszewski.


Kolejna zmiana zakłada skreślenie przepisu zobowiązującego publiczny zakład opieki zdrowotnej do przekazywania 40% zwiększonych zobowiązań NFZ na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich niezależnie od formy prawnej wysokość wynagrodzenia powinna zależeć od autonomicznej decyzji dyrektora szpitala i powinna być oparta – jak we wszystkich przedsiębiorstwach – na ocenie jakości pracy oraz efektywności. Jednocześnie KPP postuluje wprowadzenie jednolitej zasady oceny efektywności pracy lekarzy w oparciu o funkcjonujące modele, takie jak np. pay-for-performance, oparty na trzech czynnikach – doświadczeniu pacjenta, rezultatach klinicznych oraz oceny ewidencji technologii informatycznej wspierającej ciągłość leczenia. Pozwoli to na obiektywną ocenę pracy i nie będzie rodziło pokus, aby dyrektorzy szpitali determinowali działania zmierzające do utraty jakości świadczeń kosztem ich ilości. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera działania personelu medycznego mające na celu podwyższenie wynagrodzeń zarówno dla lekarzy, pielęgniarek jak i personelu pomocniczego. – Naszym zdaniem niezasadne jest tak duże zróżnicowanie wynagrodzeń wśród białego personelu. KPP jest gotowa do negocjacji i przyjęcia rozsądnych rozwiązań, które z jednej strony zapobiegną odpływowi cennych specjalistów do państw Unii Europejskiej, a z drugiej pozwolą zachować dobrą kondycję finansową zakładów publicznych – podkreśla Byszewski.Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7000 firm, zatrudniających przeszło 3 mln pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, a 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Konfederacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem KPP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy KPP, powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny na każdym etapie oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.kpp.org.pl). KPP powołało również Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy, rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracodawców (www.obserwatorium.kpp.org.pl).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *