Test Short-Bord. Narzędzie do przesiewowego wykrywania zaburzenia osobowości typu Borderline

Test Short-Bord został opracowany jako narzędzie mające na celu szybkie i efektywne identyfikowanie potencjalnych przypadków zaburzenia osobowości typu borderline (BPD). Jest to skrócona wersja bardziej rozbudowanych narzędzi diagnostycznych, stworzona z myślą o ułatwieniu wstępnego rozpoznawania BPD w różnych ustawieniach klinicznych oraz badawczych.

Cele skali Short-Bord

Głównym celem skali Short-Bord jest zapewnienie szybkiego, ale wiarygodnego narzędzia przesiewowego, które może być używane przez specjalistów zdrowia psychicznego do identyfikacji osób mogących cierpieć na BPD. Skala ta ma na celu ułatwienie wczesnej interwencji i skierowanie pacjentów na odpowiednie badania diagnostyczne lub terapię.

Test Short-Bord składa się z 9 pytań, które dotyczą kluczowych symptomów i cech charakterystycznych dla BPD, takich jak niestabilność emocjonalna, trudności w utrzymaniu stabilnych relacji, impulsywność, poczucie pustki, przewrażliwość na możliwość porzucenia, intensywne i nieadekwatne wybuchy gniewu, samookaleczenie oraz myśli samobójcze. Każde pytanie oceniane jest na 5-stopniowej skali, co pozwala na dokładniejsze odzwierciedlenie intensywności i częstotliwości występowania poszczególnych objawów.


1. Jak często doświadczasz szybkich zmian nastroju, od intensywnej radości do głębokiego smutku lub gniewu?

2. Jak często odczuwasz strach przed porzuceniem lub odrzuceniem przez bliskie osoby?

3. Jak często Twoje relacje z innymi są intensywne i zmienne, przechodząc od idealizacji do deprecjonowania?

4. Jak często masz problem z utrzymaniem stabilnego poczucia własnej wartości lub obrazu siebie?

5. Jak często podejmujesz impulsywne decyzje, które mogą być szkodliwe dla Ciebie lub innych?

6. Jak często myślisz o samookaleczeniu lub samobójstwie?

7. Jak często odczuwasz przemożne uczucie pustki?

8. Jak często masz trudności z kontrolą gniewu?

9. Jak często doświadczasz paranoi lub uczucia oderwania od rzeczywistości, szczególnie pod wpływem stresu?


SI-Bord to narzędzie przesiewowe – https://wiedza24h.pl/testy/wstepna-ocena-cech-zaburzenia-osobowosci-typu-borderline-bpd-test-si-bord-online/ – opracowane do szybkiego i skutecznego identyfikowania cech osobowości typu borderline. Składa się z 5 pytań (itemów), na które respondenci odpowiadają, korzystając z 5-punktowej skali Likerta. Skala ta umożliwia ocenę, na ile dane stwierdzenia opisują badaną osobę, gdzie 1 oznacza „w ogóle mnie nie opisuje”, a 5 „bardzo dobrze mnie opisuje”.

Wysoki współczynnik alfa Cronbacha, wynoszący 0,85, świadczy o dobrej spójności wewnętrznej skali, co sugeruje, że jest ona wiarygodnym narzędziem do oceny cech osobowości borderline. Spójność wewnętrzna jest miarą, na ile poszczególne elementy narzędzia są ze sobą zgodne w kontekście mierzenia tego samego konstruktu psychologicznego. W przypadku SI-Bord, wysoki współczynnik alfa Cronbacha wskazuje, że wszystkie 5 pytań efektywnie przyczynia się do oceny ryzyka osobowości borderline.

Narzędzie to może być szczególnie przydatne w ustawieniach klinicznych oraz badawczych, umożliwiając szybką identyfikację osób, które mogą wymagać dalszej diagnostyki lub interwencji w zakresie zaburzeń osobowości typu borderline.


Skala Short-Bord może być stosowana w różnorodnych ustawieniach, od poradni psychologicznych i psychiatrycznych, przez ośrodki zdrowia psychicznego, po badania kliniczne i epidemiologiczne. Dzięki swojej krótkiej formie, jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy czas na przeprowadzenie oceny jest ograniczony.

Wnioski

Short-Bord stanowi cenne narzędzie dla specjalistów zdrowia psychicznego, umożliwiające szybkie zidentyfikowanie osób, które mogą wymagać dalszej diagnostyki lub interwencji terapeutycznej w zakresie BPD. Skala ta przyczynia się do poprawy dostępności i efektywności wczesnego rozpoznawania BPD, co ma kluczowe znaczenie dla skuteczności leczenia i poprawy prognozy pacjentów.

Poznaj także – Test przesiewowy PHQ-2 online na depresję

Informacje o źródle:

Artykuł zatytułowany „A short screening tool for borderline personality disorder (Short-Bord): Validated by Rasch analysis” przedstawia wyniki badania mającego na celu opracowanie i walidację krótkiej skali przesiewowej (Short-Bord) do identyfikacji zaburzenia osobowości typu borderline (BPD). Badanie to skupia się na rozwoju narzędzia, które mogłoby być używane w różnych środowiskach klinicznych i badawczych do szybkiego przesiewu osób z potencjalnym BPD.

W badaniu skupiono się na walidacji psychometrycznej skali Short-Bord, porównując jej skuteczność z innymi dłuższymi narzędziami diagnostycznymi. Analiza wykazała, że Short-Bord ma dobre właściwości psychometryczne, w tym wiarygodność i trafność diagnostyczną, co potwierdza jej użyteczność jako narzędzia przesiewowego.

Metodologia badania

Badanie wykorzystało podejście oparte na analizie Rascha, formie analizy ilościowej stosowanej w naukach społecznych i psychologii do oceny właściwości pomiarowych narzędzi diagnostycznych i ankiet. W ramach tego procesu, opracowano zestaw pytań mających na celu ocenę dziewięciu głównych obszarów symptomaticznych BPD, zgodnie z kryteriami diagnostycznymi DSM-IV i DSM-5. Pytania te zostały następnie poddane ocenie w grupie osób z rozpoznanym BPD oraz grupie kontrolnej, aby zweryfikować ich skuteczność w różnicowaniu osób z zaburzeniem od osób bez zaburzenia.

Proces walidacji

Walidacja skali Short-Bord obejmowała kilka etapów, w tym:

  • Selekcja pozycji: Wybór pytań do skali na podstawie ich zdolności do reprezentowania charakterystycznych cech BPD.
  • Testowanie psychometryczne: Ocena właściwości psychometrycznych skali, takich jak spójność wewnętrzna, trafność i rzetelność.
  • Porównanie z istniejącymi narzędziami: Porównanie skuteczności Short-Bord z innymi, dłuższymi narzędziami diagnostycznymi BPD w celu oceny jej wartości dodanej.

Wyniki

Wyniki badania wskazały, że skala Short-Bord wykazuje dobre właściwości psychometryczne, sprawdzając się jako szybkie i efektywne narzędzie przesiewowe do identyfikacji potencjalnego BPD. Narzędzie to umożliwia szybką ocenę bez konieczności przeprowadzania długich i złożonych badań diagnostycznych, co jest szczególnie przydatne w środowiskach o ograniczonych zasobach czasowych.

Wnioski i zastosowania

Opracowana skala Short-Bord stanowi ważny krok w kierunku poprawy dostępności narzędzi diagnostycznych dla BPD. Umożliwia ona szybką identyfikację osób, które mogą cierpieć na to zaburzenie, i skierowanie ich na odpowiednie badania diagnostyczne lub terapię. Takie wczesne rozpoznanie ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia BPD, umożliwiając szybsze wprowadzenie interwencji terapeutycznych, co może znacznie poprawić jakość życia osób z tym zaburzeniem.

Polecamy również:

Polska adaptacja samoopisowych narzędzi do badania cech osobowości borderline – FFBI i FFBI-SF

Link – https://www.psychiatriapolska.pl/Polish-adaptation-of-self-report-instruments-for-studying-borderline-personality,150420,0,1.html

Cel pracy:

Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie wyników badań polskiej adaptacji samoopisowych kwestionariuszy FFBI (Five Factor Borderline Inventory) i FFBI-SF (Five Factor Borderline Inventory – Short Form), które zostały zaprojektowane do oceny cech osobowości typu borderline.

Metoda:

Badanie przeprowadzono w dwóch sesjach i objęło niekliniczną próbę 527 dorosłych uczestników. Pierwsza sesja skupiła się na 527 osobach (średni wiek: 32,74 lat; odchylenie standardowe wieku: 10,12 lat; 44% mężczyzn), podczas gdy druga sesja objęła 315 osób (średni wiek: 33,56 lat; odchylenie standardowe wieku: 10,71 lat; 48,6% mężczyzn). Aby zweryfikować trafność zbieżną i różnicową, wykorzystano takie narzędzia jak Borderline Personality Disorder Checklist (BPD Checklist), Screening Instrument for Borderline Personality Disorder (SI-Bord), Borderline Personality Inventory (BPI) oraz Personality Inventory for ICD-11 (PiCD).

Wyniki:

Polskie wersje FFBI i FFBI-SF wykazały się wysoką rzetelnością i trafnością. Współczynnik alfa Cronbacha dla skali FFBI/FFBI-SF wynosił od 0,80 do 0,94/0,67 do 0,91 (średnia α = 0,89/średnia α = 0,84). Analiza wykazała dwunastoczynnikową strukturę pozycji testowych dla obu wersji kwestionariuszy. Wszystkie cechy mierzone za pomocą FFBI/FFBI-SF wykazały spodziewane związki z aspektami osobowości borderline, ocenianymi przez BPD Checklist, SI-Bord, BPI, oraz patologicznymi cechami osobowości mierzonymi przez PiCD.

Wnioski:

Polskie adaptacje FFBI i FFBI-SF charakteryzują się zadowalającą spójnością wewnętrzną, trafnością czynnikową, a także trafnością zbieżną i różnicową w próbie nieklinicznej. Wyniki te potwierdzają przydatność tych narzędzi do badania cech osobowości typu borderline w polskiej populacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *