Recepta szpitali niepublicznych na uzdrowienie ochrony zdrowia

Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych (OSSN) apeluje o równe prawa oraz obowiązki świadczeniodawców publicznych i prywatnych w zakresie organizacji opieki, finansowania świadczeń i ram podatkowych działalności. – Równość wszystkich świadczeniodawców funkcjonujących na polskim rynku to fundament reformy systemu – twierdzą przedstawiciele OSSN.

Przedstawiciele OSSN podkreślają, że proponowane w oddanym do konsultacji projekcie ustawy o działalności leczniczej opcjonalne zamiast obligatoryjnego przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową, pogłębi już dziś mocno zaznaczoną nierówność podmiotów, na czym najbardziej utraci pacjent. W pierwszej kolejności jest ona widoczna w przewidywanym obowiązku wyceny usług komercyjnych przez podmioty publiczne w oparciu o tzw. zasadę kosztu rzeczywistego, który w wypadków sprzętu i urządzeń medycznych otrzymanych przez podmioty publiczne w formie darowizny będzie równy zeru. – Jak można mówić o konkurencji będącej podstawą rozwoju rynku, gdy jedna ze stron, świadczeniodawca publiczny, ma prawo kształtować cenę w oderwaniu od realiów rynkowych – mówi Adam Rozwadowski, wiceprezes OSSN. – Spółka kapitałowa nie zna pojęcia kosztu zerowego wytworzenia usługi, ma jasne zasady opodatkowania działalności a jej zarząd ponosi osobistą odpowiedzialność. Jej forma powinna być obowiązkowa dla wszystkich podmiotów świadczących usługi szpitalne a nie opcjonalna – dodaje Rozwadowski.

Uczestnicy Zjazdu OSSN zwracają szczególną uwagę na niesprawiedliwe i nie wspierające rozwoju zasady opodatkowania działalności leczniczej. Przypominają, że działając w formie spółki kapitałowej (co dotyczy także przekształconych podmiotów publicznych), są zobowiązani płacić podatek dochodowy, a SPZOZ nie. Idąc dalej wskazują, że nie będąc płatnikami podatku od wartości dodanej nie mogą korzystać z promujących inwestycje mechanizmów podatku VAT tak jak przedsiębiorcy działający w innych sektorach gospodarki. Podkreślają, że unijna Dyrektywa VAT szeroko opisuje działalność świadczeniodawców jako płatników tego podatku, a niekorzystne dla przedsiębiorców zwolnienie z VAT winno mieć zastosowanie tylko w stosunku do tej części usług, która jest finansowana ze środków publicznych. – Nie znajduję powodów, dla których Minister Finansów konsekwentnie od szeregu lat nie dostrzega zapisów Dyrektywy – mówi dr Robert Mołdach, ekspert Pracodawców RP. Polska jest nie tylko zobowiązana do respektowania prawa unijnego ale także, ze względu na kształt systemu, szczególnie predysponowana do korzystania z tych zapisów – dodaje.

Trzeci kluczowy temat podjęty przez Zjazd OSSN to równy dostęp do środków publicznych dla podmiotów realizujących zadania publiczne. Nie może być tak, że świetnie wyposażone szpitale prywatne są ograniczane w wypełnianiu zadań publicznych tylko dlatego, że ich właścicielem nie jest podmiot publiczny. – Rozpoczął się okres kontraktowania świadczeń na rok 2011 i jak co roku obawiamy się zmuszania naszych członków do kolejnych ustępstw na rzecz świadczeniodawców publicznych – powiedział prezes OSSN, Andrzej Sokołowski. – Jesteśmy zdecydowani i gotowi pełnić w systemie opieki zdrowotnej rolę równą z podmiotami publicznymi. Nie chcemy być spychani na pobocze systemu – podkreśla Sokołowski. Doświadczenia Francji i Niemiec wskazują, że w obliczu rosnących potrzeb zdrowotnych, zmian demograficznych i społecznych, Polski nie będzie stać na dalsze traktowanie prywatnych inwestorów ochrony zdrowia pełniących zadania publiczne jak wybryku natury.

Delegaci podkreślili, że o dostępie do środków publicznych powinna wyłącznie decydować jakość oferty zdrowotnej i jej cena. Własność publiczna w warunkach współczesnego świata, o czym boleśnie przypominają problemy finansowe kolejnych gospodarek, nie stanowi żadnej gwarancji, że pacjent uzyska wymaganą pomoc w wymaganym miejscu, czasie i za określoną cenę.

 

**

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7 000 firm, zatrudniających przeszło 3 000 000 pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Organizacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem Pracodawców RP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy organizacji powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.kpp.org.pl). Pracodawcy RP powołali również Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy, rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracodawców (www.obserwatorium.kpp.org.pl).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *