PRIORYTETY PREMIERA DONALDA TUSKA ZGODNE Z REKOMENDACJAMI AKADEMII ZDROWIA 2030

Premier Donald Tusk w wystąpieniu na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej 14 grudnia 2013 r. słusznie podkreślił znaczenie dostępności podstawowej opieki zdrowotnej i leczenia specjalistycznego. Spośród zidentyfikowanych w przemówieniu źródeł finansowania opieki eksperci Akademii Zdrowia 2030 nadają priorytet ubezpieczeniom dodatkowym oraz współpłaceniu za świadczenia ponadstandardowe.

Istotnym elementem zmian proponowanych przez ekspertów Akademii Zdrowia jest wzmocnienie roli i poprawa dostępności Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), która stanowi fundamentalne ogniwo systemu. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej cieszy tożsame z opinią Akademii stanowisko Premiera Donalda Tuska. Realizacja tych propozycji wymaga jednak ustawowego podniesienia poziomu finansowania POZ, wprowadzenia minimalnych standardów świadczeń, zwiększenia liczby lekarzy rodzinnych przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby osób przypadających na jednego lekarza.

POZ to miejsce podstawowego kontaktu pacjenta i jego rodziny z systemem opieki zdrowotnej. Dlatego konieczne jest rozszerzenie możliwości diagnostyczno-terapeutycznych POZ i zwiększenie jej finansowania. Procentowy udział Podstawowej Opieki Zdrowotnej w planie finansowym płatnika powinien wynosić co najmniej 20% – mówi Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski.

Spośród wymienionych przez premiera Donalda Tuska źródeł finansowania wzrostu dostępności opieki, najważniejszą rolę zdaniem ekspertów Akademii, wyrażonym w dokumencie pt. System ochrony zdrowia w Polsce – diagnoza i kierunki reformy, odgrywają ubezpieczenia dodatkowe oraz współpłacenie za świadczenia ponadstandardowe. Ubezpieczenia dodatkowe nie stanowią w ocenie ekspertów Akademii – jak to określił Premier – „kontrowersyjnego problemu”. Co więcej, są skutecznym i zweryfikowanym w innych gospodarkach instrumentem systemu.

Zbudowanie znaczącego dodatkowego, efektywnego strumienia pieniędzy z ubezpieczeń dodatkowych służy podnoszeniu poziomu zdrowia obywateli i rozwojowi państwa – uważa ekspert Polskiej Izby Ubezpieczonych Dorota M. Fal.

Odnosząc się do słów Premiera o dopłatach do wizyt, eksperci Akademii uważają, że powinny one dotyczyć takich procesów diagnostyczno-terapeutycznych, które wykraczają poza ściśle zdefiniowany standard opieki finansowanej ze źródeł publicznych

Dotychczasowe odrzucanie możliwości współpłacenia powodowało odpływ pacjentów do sektora prywatnego, pomniejszało dochody szpitali i ograniczało dostęp dużych grup chorych do najnowszych technologii medycznych – uważa ekspert Pracodawców RP oraz Instytutu Zdrowia i Demokracji Robert Mołdach.

W ocenie ekspertów Akademii dopłaty do leczenia wymagają w pierwszej kolejności precyzyjnego zapisania tego, jakie świadczenia i w jakim standardzie są finansowane ze środków publicznych.

Wskazanie przez Premiera Donalda Tuska możliwych źródeł finansowania zwiększenia dostępności i jakości opieki jest pierwszym od lat tak otwartym wyjaśnieniem społeczeństwu wyzwań i dylematów, przed jakimi stoi kraj
w obliczu faktu gwałtownie starzejącego się społeczeństwa i rewolucji technologicznej w ochronie zdrowia
– stwierdził Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP oraz Przewodniczący Akademii Zdrowia 2030.

Pełna diagnoza systemu ochrony zdrowia oraz lista rekomendacji w zakresie kierunków zmian jest zawarta w dokumencie pt. System ochrony zdrowia w Polsce – diagnoza i kierunki reformy, opracowanym przez członków zespołu Akademii Zdrowia 2030 – ekspertów związanych z szeroko pojętym rynkiem ochrony zdrowia.

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 7 500 firm, zatrudniających ok. 4 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *